Nghiên cứu khoa học » Hướng nghiên cứu
Hướng nghiên cứu khoa học

 Hướng nghiên cứu khoa học

Thực hiện chiến lược xây dựng nhà trường trở thành một trường đại học nghiên cứu nên bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu của mỗi một người giảng viên. Trong suốt thời gian qua, Khoa Kế toán – Tài chính trước đây và Khoa Tài chính – Ngân hàng hiện nay luôn xác định rõ việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên phải luôn đi đôi với việc tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là từng bước nâng cao nhận thức về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu hiện đại phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ góp phần tích lũy, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Là một Khoa có đội ngũ giảng viên trẻ, được đào tạo trình độ SĐH chủ yếu từ các quốc gia có nền khoa học phát triển nên mặc dù bề dày thành tích nghiên cứu chưa nhiều nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian qua đã diễn ra khá tích cực và đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa như thực hiện các đề tài NCKH các cấp, viết bài cho các tạp chí trong và ngoài nước, các hội nghị - hội thảo khoa học trong và ngoài trường. Các hoạt động NCKH khác như biên soạn và tái bản giáo trình các học phần chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cũng luôn được Khoa đặc biệt quan tâm.

Hướng nghiên cứu khoa học chính xoay quanh các nhóm chủ đề lớn thuộc phạm vi nghiên cứu- giảng dạy của Khoa như:

·         Chính sách kinh tế - tài chính tiền tệ vĩ mô

·         Tài chính công và tài chính quốc tế

·         Phát triển thị trường tài chính, chứng khoán

·         Quản trị tài chính doanh nghiệp

·         Lĩnh vực Bảo hiểm

·         Nghiệp vụ và quản trị ngân hàng thương mại

PQK