Giới thiệu » Các Bộ môn
Thông tin về các Bộ môn của Khoa TC - NH

 

BỘ MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ

 

I. Giới thiệu

Bộ môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là một trong 3 bộ môn trực thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng. Bộ môn đảm nhận công tác giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chung của ngành Tài chính – Ngân hàng và một số học phần thuộc khối kiến thức chung của khối ngành kinh doanh và quản lý.

II. Các học phần do Bộ môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ đảm trách

1)      Tài chính tiền tệ 1

2)      Tài chính tiền tệ 2

3)      Tài chính Công

4)      Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương

5)      Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

 

I. Giới thiệu

Bộ môn Tài chính là một trong 3 bộ môn trực thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng. Bộ môn đảm nhận công tác giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Tài chính và một số học phần của chuyên ngành Ngân hàng; giảng dạy một số học phần thuộc khối kiến thức chung của ngành Tài chính – Ngân hàng và một số ngành học khác của nhà trường.

II. Các học phần do Bộ môn Tài chính đảm trách

1)        Tài chính doanh nghiệp 1

2)        Tài chính doanh nghiệp 2

3)        Tài chính quốc tế

4)        Toán tài chính

5)        Bảo hiểm

6)        Thẩm định tài chính dự án

7)        Quản trị rủi ro tài chính

8)        Phân tích tài chính

9)        Quản lý thuế

10)    Tài chính hành vi

 

BỘ MÔN NGÂN HÀNG

 

I. Giới thiệu

Bộ môn Ngân hàng là một trong 3 bộ môn trực thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng. Bộ môn đảm nhận công tác giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Ngân hàng và một số học phần của chuyên ngành Tài chính; giảng dạy một số học phần thuộc khối kiến thức chung của ngành Tài chính – Ngân hàng và một số ngành học khác của nhà trường.

II. Các học phần do Bộ môn Ngân hàng đảm trách

1)      Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2)      Quản trị ngân hàng thương mại

3)      Thẩm định tín dụng ngân hàng

4)      Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại

5)      Thanh toán quốc tế

6)      Marketing ngân hàng

7)      Thị trường chứng khoán

8)      Phân tích và đầu tư chứng khoán

9)      Công cụ phái sinh

10)  Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán

PQK