Đào tạo » Đại học Chính quy
Chuyên ngành Ngân hàng
Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu về tiền tệ – ngân hàng, tập trung vào các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và phân tích, đầu tư chứng khoán.
Chuyên ngành Tài chính
Đào tạo cử nhân có kiến thức về tài chính doanh nghiệp hiện đại, tài chính quốc tế, phân tích và đầu tư chứng khoán, quản trị rủi ro tài chính, các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và Bảo hiểm...
Giới thiệu về các chuyên ngành đào tạo của Khoa TC - NH
Khoa TC - NH hiện tại đang đào tạo 2 chuyên ngành là: Chuyên ngành Tài chính và Chuyên ngành Ngân hàng.