Nghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu khoa học chính xoay quanh các nhóm chủ đề lớn thuộc phạm vi nghiên cứu- giảng dạy của Khoa như:
Một số đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên và sinh viên Khoa TC - NH
Một số đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên và sinh viên Khoa TC - NH
Công bố khoa học
Tổng hợp các bài báo Khoa học trong và ngoài nước...