Giới thiệu
Thư ngỏ của Khoa Tài chính - Ngân hàng
Khoa Tài chính - Ngân hàng gửi thông điệp đến các bạn sinh viên, các thầy cô giáo và các đơn vị đối tác. Với mục tiêu tiêu đào tạo sinh viên vững về lý thuyết, mạnh về thực hành; chủ động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập/nhóm và có năng lực giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành, Khoa luôn lấy “người học là trung tâm” làm phương châm cho mọi hoạt động.
Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Tài chính - Ngân hàng
Khoa Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo Quyết định 636/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trên cơ sở chia tách từ Khoa Kế toán – Tài chính, một Khoa với truyền thống hơn 20 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.
Bộ máy tổ chức của Khoa Tài chính - Ngân hàng
Giới thiệu về cơ cấu tổ chức và bộ máy của Khoa Tài chính - Ngân hàng
Danh bạ liên hệ Khoa Tài chính - Ngân hàng
Địa chỉ email liên hệ của Giảng viên và cán bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng
Ban Chủ nhiệm Khoa TC - NH
Ban Chủ nhiệm Khoa TC - NH gồm 01 Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng Khoa
Bộ phận Trợ lý và Thư ký Khoa TC - NH
Bộ phận Trợ lý và Thư ký Khoa gồm có 02 người: 01 Trợ lý Công tác sinh viên và 01 Thư ký Khoa
Thông tin về các Bộ môn của Khoa TC - NH
Khoa TC - NH gồm có 03 bộ môn: Bộ môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Bộ môn Tài chính, Bộ môn Ngân hàng.