Giới thiệu
Thư ngỏ của Khoa Kế toán - Tài chính
Khoa Kế toán - Tài chính gửi thông điệp đến các bạn sinh viên, các thầy cô giáo và các đơn vị đối tác. Với mục tiêu tiêu đào tạo sinh viên vững về lý thuyết, mạnh về thực hành; chủ động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập/nhóm và có năng lực giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành, Khoa luôn lấy “người học là trung tâm” làm phương châm cho mọi hoạt động.
Quá trình hình thành và phát triển
Bộ máy tổ chức của Khoa Kế toán - Tài chính
Giới thiệu về cơ cấu tổ chức và bộ máy
Danh bạ liên hệ Khoa Kế toán - Tài chính
Ban Chủ nhiệm Khoa TC - NH
Ban Chủ nhiệm Khoa TC - NH gồm 01 Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng Khoa
Bộ phận Trợ lý và Thư ký Khoa TC - NH
Bộ phận Trợ lý và Thư ký Khoa gồm có 02 người: 01 Trợ lý Công tác sinh viên và 01 Thư ký Khoa
Thông tin về các Bộ môn của Khoa Kế Toán - Tài chính
Khoa TC - NH gồm có 03 bộ môn: Bộ môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Bộ môn Tài chính, Bộ môn Ngân hàng.